Course categories:


Page:  1  2  (Next)
Courses 
D3_SK: Kurz pre zamestnancov 50+info
D3_SK: Kurz pre zamestnancov 50+_FINALinfo
D4_SK: Kurz pre učiteľov a trénerovinfo
D4_SK: Kurz pre učiteľov a trénerov_FINALinfo
D5_SK: Kurz pre manažérov ľudských zdrojovinfo
D5_SK: Kurz pre manažérov ľudských zdrojov_FINALinfo
D3_EL: Μάθημα για Εργαζόμενους ηλικίας άνω των 50 ετώνinfo
D4_EL: Μάθημα για Διδάσκοντες και Εκπαιδευτές Ενηλίκωνinfo
D5_EL: Μάθημα για Υπεύθυνους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικούinfo
D3_DE: Lehrgang Aktives Altern, gesundes Alterninfo
D4_DE: Lehrgang Lehr- und Lernmethoden in der Fortbildung von 50+ Beschäftigteninfo
D5_DE: Lehrgang 3: „Wie verwandle ich die silberne Herausforderung in die goldene Chance“info
SIGOLD project working spaceinfo
D3_EN: Course for 50+ workers info
D4_EN: Course for educators and trainersinfo
D5_EL: Μάθημα για Υπεύθυνους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού_FINALinfo
D5_EN: Course for HRD managers info
D4_EL: Μάθημα για Διδάσκοντες και Εκπαιδευτές Ενηλίκων_FINALinfo
D5_DE: Lehrgang 3: „Wie verwandle ich die silberne Herausforderung in die goldene Chance“_FINALinfo
D4_DE: Lehrgang Lehr- und Lernmethoden in der Fortbildung von 50+ Beschäftigten_FINALinfo