1. Πολιτισμικές εκφάνσεις και προσαρμογή (πολιτισμική πτυχή της μετανάστευσης)
(PNK106)

 This course allows guest users to enter

 This course requires an enrolment key

Teacher: Anthopoulou Lila
Teacher: Malatinec Tomáš

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η διεπιστημονική προσέγγιση προκειμένου να ενημερωθούν οι υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης και οι δημόσιοι φορείς λήψης αποφάσεων για τους βασικούς όρους και τις έννοιες της μετανάστευσης υπό το πρίσμα του πολιτισμού και των διαπολιτισμικών σχέσεων. Το φαινόμενο της ενσωμάτωσης των μεταναστών είναι μια από τις συνέπειες της μετανάστευσης. Η επιτυχής διαδικασία ενσωμάτωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και τις αλληλεπιδράσεις τους. Οι δημόσιοι φορείς λήψης αποφάσεων θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλυσης θεμάτων σχετικών με τον πολιτισμό και τη μετανάστευση μέσω επτά βασικών υποκεφαλαίων εμπλουτισμένων με εργασίες, παραδείγματα και εξιστόρηση περιπτώσεων. Η γνώση της πολιτιστικής πτυχής της μετανάστευσης κρίνεται ως απαραίτητη στην πολύπλοκη διαχείριση μιας επιτυχημένης διαδικασίας ενσωμάτωσης.
Θέματα που καλύπτονται: διασπορά, διαπολιτισμικό πλαίσιο, διαπολιτισμική σχέση, η κοινωνική ταυτότητα στο προσφυγικό πλαίσιο, αναγκαστική μετανάστευση

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key