Klastre a viaczdrojové financovanie klastrov (E-learningové vzdelávanie v rámci projektu Clustering)
(KaVFK)

Teacher: Burger Peter
Teacher: Hudec Oto
Teacher: Knežová Jana
Teacher: Prochadzková Martina
Teacher: Repiska Kristina
Teacher: Urbančíková Nataša

E-learningové vzdelávanie realizované v rámci projektu Clustering (Opening doors for cross border clusters in Slovakia and Ukraine, projekt č. HUSKROUA/1001/148) pozostáva zo štyroch modulov. Modul č. 3 je venovaný problematike klastrov a ich viaczdrojovému financovaniu. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov modulu so základnými pojmami a súvislosťami týkajúcimi sa klastrov, klastrovej politiky, cieľmi klastrov, prínosmi klastrov pre ich účastníkov, ako aj pre región, kde klaster pôsobí. Ďalším cieľom je oboznámiť účastníkov modulu so spôsobmi financovania klastrov prostredníctvom verejných a súkromných zdrojov vrátane najnovších trendov, ako sú klastre v súčasnosti financované v krajinách s vysokou úrovňou inovačnej výkonnosti. Realizácia vzdelávania v rámci modulu č.3 potrvá 4 týždňa od 15.04.2013 - 12.05.2013. Účastníci tohto modulu pochádzajú zo štyroch cieľových skupín: zo štátnej a verejnej správy, z podnikov (bez ohľadu na ich veľkosť), z univerzít, výskumných inštitúcií a iných vzdelávacích inštitúcií a z podporných, poradenských inštitúcií a neziskových organizácií.