Manažment inovácií (E-learningové vzdelávanie v rámci projektu Clustering)
(MI)

Teacher: Burger Peter
Teacher: Hudec Oto
Teacher: Knežová Jana
Teacher: Prochadzková Martina
Teacher: Repiska Kristina
Teacher: Urbančíková Nataša

E-learningové vzdelávanie realizované v rámci projektu Clustering (Opening doors for cross border clusters in Slovakia and Ukraine, projekt č. HUSKROUA/1001/148) pozostáva zo štyroch modulov. Modul č. 2 je venovaný manažmentu inovácií. Cieľom tohto modulu je poskytnúť základ pre pochopenie významu inovácií a inovačnej politiky pre sociálno-ekonomický rozvoj a konkurencieschopnosť na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Druhá časť modulu je zameraná na prostredie organizácie s osobitným zreteľom na vytváranie znalostí, manažment inovácií a inovačných stratégií. Realizácia vzdelávania v rámci modulu č.2 potrvá 4 týždňa od 13.05.2013-09.06.2013. Účastníci tohto modulu pochádzajú zo štyroch cieľových skupín: zo štátnej a verejnej správy, z podnikov (bez ohľadu na ich veľkosť), z univerzít, výskumných inštitúcií a iných vzdelávacích inštitúcií a z podporných, poradenských inštitúcií a neziskových organizácií.