Cezhraničná regionálna politika (E-learningové vzdelávanie v rámci projektu Clustering)
(CRP)

Teacher: Burger Peter
Teacher: Hudec Oto
Teacher: Knežová Jana
Teacher: Prochadzková Martina
Teacher: Repiska Kristina
Teacher: Urbančíková Nataša

E-learningové vzdelávanie realizované v rámci projektu Clustering (Opening doors for cross border clusters in Slovakia and Ukraine, projekt č. HUSKROUA/1001/148) pozostáva zo štyroch modulov. Modul č. 1 je venovaný cezhraničnej regionálnej politike. Cieľom tohto modulu je získať znalosti o základných procesoch a mechanizmoch dôležitých pre regionálny a miestny ekonomický rozvoj. Účastníci modulu získajú znalosti o základných konceptoch regionálnej ekonomickej teórie a regionálneho rozvoja. Druhá časť modulu sa zaoberá regionálnou politikou a plánovaním, regionálnou a miestnou správou a nástrojmi a politikami na zmiernenie regionálnych disparít vrátane hodnotenie ich účinnosti. Realizácia vzdelávania v rámci modulu č.1 potrvá 4 týždňa od 18.03.2013-14.04.2013. Účastníci tohto modulu pochádzajú zo štyroch cieľových skupín: zo štátnej a verejnej správy, z podnikov (bez ohľadu na ich veľkosť), z univerzít, výskumných inštitúcií a iných vzdelávacích inštitúcií a z podporných, poradenských inštitúcií a neziskových organizácií.