Course categories:


SPRÁVA MIGRÁCIE A DIVERZITY NA MIESTNEJ ÚROVNI: VEREJNÉ ROZHODOVANIE
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
Praktické aspekty prijímania rozhodnutí vo verejnej správe majú vplyv na ich konečný výsledok. Proces integrácie môže byť implementovaný rôznymi spôsobmi. Modul sa zameriava na administratívne aspekty manažmentu migrácie a diverzity a rozvíja zručnosti v oblasti prijímania efektívnych rozhodnutí.
MIESTNA INTEGRAČNÁ POLITIKA
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
Cieľom modulu je zdôrazniť význam a potenciál miestnych politík vo vzťahu k úspešnému riadeniu migrácie a diverzity. Komunity migrantov sú integrované pod správou miestnych orgánov verejnej správy a integračný proces je formovaný verejnými intervenciami. Modul sa zameriava i na problematiku aktívnej participácie migrantov.
KULTÚRNE PREJAVY A AKULTURÁCIA
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

Obsah modulu je zameraný na interkultúrne vzťahy. Dopady migrácie spôsobujú fenomén akulturácie. Úspešný integračný proces predpokladá zohľadnenie kultúrnych špecifík migrantov. Poznatky v tejto oblasti prispievajú ku komplexnému prístupu k otázke riadenia migrácie a diverzity. Modul podporuje rozvoj analytických zručností predstaviteľov miestnej verejnej správy.

OBJAVENIE EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU MIGRANTOV A UTEČENCOV
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

Modul sa zameriava predovšetkým na pracovné aspekty migrácie. Zručnosti migrantov môžu byť využité na trhu práce a podporené miestnym spoločenstvom. Ekonomický potenciál migrantov spočíva v ich špecifických zručnostiach a dôležitá je tvorba politiky aktívnej pracovnej inklúzie.