Course categories:


Управління проектами в рамках кластерів (дистанційне навчання в рамках проекту Кластерінг)
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Кластери та джерела їх фінансування ( дистанційне навчання в рамках проекту Кластерінг)
Дистанційне навчання здійснюється в рамках проекту Кластеринг (відкриття дверей для транс-кордонних кластерів в Словаччині та Україні, проект № HUSKROUA/1001/148) складається з чотирьох модулів. Модуль № 3 присвячений питанню кластерів та джерел їх фінансування. Мета модуля полягає в тому, щоб представити основні поняття кластерів, кластерної політики, цілі створення кластерів, переваги для учасників, а також вигоди для регіону, в якому працює кластер. В той же час модуль ознайомить з можливостями і способами фінансування кластерів з державних і приватних джерел, в тому числі з сучасними інструментами фінансування в країнах з високим рівнем інноваційної діяльності. Ознайомлення з модулем № 3 буде проходити на протязі 4 тижнів в період з 13.05.2013 по 09.06.2013. Слухачі модуля включатимуть представників чотирьох фокус-груп: державне управління, підприємства, університети та науково-дослідні інститути, неприбуткові організації.
Управління інноваціями (дистанційне навчання в рамках проекту Кластерінг)
Дистанційне навчання здійснюється в рамках проекту Кластеринг (відкриття дверей для транс-кордонних кластерів в Словаччині та Україні, проект № HUSKROUA/1001/148) складається з чотирьох модулів. Модуль № 2 присвячений питанню управління інноваціями. Мета модуля полягає в тому, щоб пояснити основні термінів та умови інновацій та інноваційного менеджменту, щоб визначити основу для створення регіональної інноваційної системи в більш широкій перспективі, щоб пояснити використання окремих інструментів та методів інноваційного менеджменту та стратегічного планування інновацій. Ознайомлення з модулем № 2 буде проходити на протязі 4 тижнів в період з 15.04.2013 по 12.05.2013. Слухачі модуля включатимуть представників чотирьох фокус-груп: державне управління, підприємства, університети та науково-дослідні інститути, неприбуткові організації.
Транскордонна регіональна політика (дистанційне навчання в рамках проекту Кластерінг)
Дистанційне навчання здійснюється в рамках проекту Кластеринг (відкриття дверей для транс-кордонних кластерів в Словаччині та Україні, проект № HUSKROUA/1001/148) складається з чотирьох модулів. Модуль № 1 присвячений питанню про транскордонної регіональної політики. Мета модуля полягає в тому, щоб отримати уявлення про основні процеси і механізми життєво важливі для регіонального та місцевого економічного розвитку. Слухачі модуля отримають базові знання про регіональні економічні теорії, регіональне макроекономічне середовище. Друга частина модуля розкриє регіональну політику та планування, питання регіонального та місцевого управління, інструменти та програми в галузі зменшення регіональних диспропорцій та оцінка їх ефективності. Ознайомлення з модулем № 1 буде проходити на протязі 4 тижнів в період з 18.03.2013 по 14.04.2013. Слухачі модулю включатимуть представників чотирьох фокус-груп: державне управління, підприємства, університети та науково-дослідні інститути, неприбуткові організації.
Projektový manažment pre klastre (E-learningové vzdelávanie v rámci projektu Clustering)
E-learningové vzdelávanie realizované v rámci projektu Clustering (Opening doors for cross border clusters in Slovakia and Ukraine, projekt č. HUSKROUA/1001/148) pozostáva zo štyroch modulov. Modul č. 4 je venovaný projektovému manažmentu pre klastre. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov modulu so základnými princípmi a úlohami počas implementácie projektu na základe najnovších trendov v projektovom riadení so špecializáciou na problematiku projektového riadenia u klastrov. Realizácia vzdelávania v rámci modulu č.4 potrvá 4 týždňa od 10.06.2013 - 07.07.2013. Účastníci tohto modulu pochádzajú zo štyroch cieľových skupín: zo štátnej a verejnej správy, z podnikov (bez ohľadu na ich veľkosť), z univerzít, výskumných inštitúcií a iných vzdelávacích inštitúcií a z podporných, poradenských inštitúcií a neziskových organizácií.
Klastre a viaczdrojové financovanie klastrov (E-learningové vzdelávanie v rámci projektu Clustering)
E-learningové vzdelávanie realizované v rámci projektu Clustering (Opening doors for cross border clusters in Slovakia and Ukraine, projekt č. HUSKROUA/1001/148) pozostáva zo štyroch modulov. Modul č. 3 je venovaný problematike klastrov a ich viaczdrojovému financovaniu. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov modulu so základnými pojmami a súvislosťami týkajúcimi sa klastrov, klastrovej politiky, cieľmi klastrov, prínosmi klastrov pre ich účastníkov, ako aj pre región, kde klaster pôsobí. Ďalším cieľom je oboznámiť účastníkov modulu so spôsobmi financovania klastrov prostredníctvom verejných a súkromných zdrojov vrátane najnovších trendov, ako sú klastre v súčasnosti financované v krajinách s vysokou úrovňou inovačnej výkonnosti. Realizácia vzdelávania v rámci modulu č.3 potrvá 4 týždňa od 15.04.2013 - 12.05.2013. Účastníci tohto modulu pochádzajú zo štyroch cieľových skupín: zo štátnej a verejnej správy, z podnikov (bez ohľadu na ich veľkosť), z univerzít, výskumných inštitúcií a iných vzdelávacích inštitúcií a z podporných, poradenských inštitúcií a neziskových organizácií.
Manažment inovácií (E-learningové vzdelávanie v rámci projektu Clustering)
E-learningové vzdelávanie realizované v rámci projektu Clustering (Opening doors for cross border clusters in Slovakia and Ukraine, projekt č. HUSKROUA/1001/148) pozostáva zo štyroch modulov. Modul č. 2 je venovaný manažmentu inovácií. Cieľom tohto modulu je poskytnúť základ pre pochopenie významu inovácií a inovačnej politiky pre sociálno-ekonomický rozvoj a konkurencieschopnosť na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Druhá časť modulu je zameraná na prostredie organizácie s osobitným zreteľom na vytváranie znalostí, manažment inovácií a inovačných stratégií. Realizácia vzdelávania v rámci modulu č.2 potrvá 4 týždňa od 13.05.2013-09.06.2013. Účastníci tohto modulu pochádzajú zo štyroch cieľových skupín: zo štátnej a verejnej správy, z podnikov (bez ohľadu na ich veľkosť), z univerzít, výskumných inštitúcií a iných vzdelávacích inštitúcií a z podporných, poradenských inštitúcií a neziskových organizácií.
Cezhraničná regionálna politika (E-learningové vzdelávanie v rámci projektu Clustering)
E-learningové vzdelávanie realizované v rámci projektu Clustering (Opening doors for cross border clusters in Slovakia and Ukraine, projekt č. HUSKROUA/1001/148) pozostáva zo štyroch modulov. Modul č. 1 je venovaný cezhraničnej regionálnej politike. Cieľom tohto modulu je získať znalosti o základných procesoch a mechanizmoch dôležitých pre regionálny a miestny ekonomický rozvoj. Účastníci modulu získajú znalosti o základných konceptoch regionálnej ekonomickej teórie a regionálneho rozvoja. Druhá časť modulu sa zaoberá regionálnou politikou a plánovaním, regionálnou a miestnou správou a nástrojmi a politikami na zmiernenie regionálnych disparít vrátane hodnotenie ich účinnosti. Realizácia vzdelávania v rámci modulu č.1 potrvá 4 týždňa od 18.03.2013-14.04.2013. Účastníci tohto modulu pochádzajú zo štyroch cieľových skupín: zo štátnej a verejnej správy, z podnikov (bez ohľadu na ich veľkosť), z univerzít, výskumných inštitúcií a iných vzdelávacích inštitúcií a z podporných, poradenských inštitúcií a neziskových organizácií.
Clustering
Projekt Clustering