Course categories:


APVV - KRENAR
Zámerom projektu a hlavným cieľom je preskúmať národohospodárske a regionálne aspekty kreatívnej ekonomiky so zameraním sa na úlohu kreativity v ekonomickom raste SR.