Anglofónny program na Ekonomickej fakulte TUKE

Študenti EkF TUKE, zapísaní na denné štúdium v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, sa môžu prihlásiť do anglofónneho programu od prvého ročníka prvého stupňa, prípadne aj vo vyšších ročníkoch, ak je voľná kapacita. Prihlásení študenti budú zaradení do anglofónnej študijnej skupiny (max. 24 študentov).


Princíp anglofónneho vzdelávania: v každom ročníku prebieha výučba niektorých predmetov čiastočne v angličtine, tzn. prednášky sú spoločné pre všetky skupiny v slovenskom jazyku, ale semináre resp. cvičenia v anglofónnej skupine sú v anglickom jazyku. Záverečná skúška resp. test z predmetu je v slovenskom jazyku, priebežné hodnotenia, projekty, písomky, všetky ďalšie aktivity na seminároch sú v anglickom jazyku. To umožňuje študentom rovnako dobre (bilingválne) zvládnuť odbornú slovnú zásobu v oboch jazykoch.


Cieľ anglofónneho programu:

  • naučiť sa používať plynule a prirodzene angličtinu v študovanom odbore, dobre zvládnuť slovenské a anglické odborné termíny;
  • umožniť študentom ľahšie sa presadiť v praxi aj z jazykového hľadiska;
  • zvýšiť šance študentov na dobré zamestnanie v domácich i medzinárodných firmách;
  • lepšie pripraviť študentov na vzdelávacie, pracovné a iné pobyty v zahraničí v rámci štúdia na EkF TUKE.


Výhody pre študentov anglofónneho programu:

  • bonusové body pri výberovom konaní na zahraničné študentské mobility zabezpečované prostredníctvom EkF TUKE (napr. Erasmus a.i.);
  • informácia v dodatku k bakalárskemu a/alebo inžinierskemu diplomu o absolvovaní anglofónneho programu;
  • lepšie pracovné príležitosti;
  • anglofónny program je pre študentov EkF TUKE zadarmo (okrem zahraničných samoplatcov).


Zahraniční študenti:
Ak to kapacita umožňuje, do anglofónnej skupiny môžu byť zaradení zahraniční (predovšetkým Erasmus) študenti. Ich prítomnosť v skupine vytvára tvorivé a podnetné multikulturálne prostredie, ktoré je podľa našich skúseností pre domácich študentov užitočné a zaujímavé.


Predmety vyučované v rámci anglofónneho programu:
Zoznam predmetov, ktorých semináre resp. cvičenia sú vyučované v anglickom jazyku sa môže v každom akademickom roku čiastočne meniť podľa disponibility jednotlivých učiteľov. Študenti budú o týchto zmenách včas informovaní.


Predmety, ktorých cvičenia resp. semináre sú vyučované v anglickom jazyku v aktuálnom akademickom roku:

Prihlasovanie na aktuálny akademický rok

Prihlasovanie do anglofónnej skupiny v aktuálnom akademickom roku je možné do 04.09.2019 (13:00)


Prihláška:  (sem zadávajte Login do MAIS:)


Následne bude zverejnený výsledok na tejto stránke


Poznámka pre 1. ročník a 1. stupeň:Maximálna kapacita študentov v anglofónnej skupine je 24. V prípade vyššieho záujmu budú študenti vybraní podľa študijného priemeru na strednej škole a výsledkov z prijímacieho konania.


Poznámka pre ostatných študentov: Do zoznamu sú automaticky zaradení študenti, ktorí boli v anglofónnej skupine v minulom roku. Ak to kapacita umožňuje a chcete zmeniť svoju účasť v programe, môžete využiť vyššie uvedený link.


Prípadné ďalšie otázky píšte na: jan.buleca@tuke.sk